Dr. Guo Xin

Roger Fisher

Tianyu Zhang

David Zhang

Adrian Petyt

Bartholomew Law

 

Dan Creffield

Echo Wang

Frida Wei

Dr. Isha Lal

Jemma Lin

Leila Soni

 

 

 

Ben Wong

IT Director

Reanna Chow

Director of School Office

May Wang

Executive Assistant